Chuyển đến nội dung chính

Tổng cục Hải quan hoàn thành 11 đề án lớn trong quý 3

Tổng cục Hải quan hoàn thành 11 đề án lớn trong quý 3
Ngoài việc đảm bảo thông quan hàng hóa thông suốt, ngành Hải quan luôn chú trọng hoàn thành đùng kế hoạch, đảm bảo chất lượng các chương trình, đề án công tác trọng tâm được giao.

Cụ thể, đề án trình Chính phủ được hoàn thành trong quý 3 là dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu.

Các đề án cấp Tổng cục như: Quyết định số 2166/QĐ-TCHQ về việc Ban hành Quy trình phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định số 2300/QĐ-TCHQ về việc ban hành mức giá tham chiếu theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu rủi ro về trị giá đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập khẩu không có hợp đồng mua bán và hóa đơn thương mại; hoàn thành báo cáo kết quả khảo sát về Chỉ số giao dịch thương mại qua biên giới năm 2020…

Ngoài ra, trong quý 3, Tổng cục Hải quan tập trung thực hiện các đề án lớn như: Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu” được phê duyệt theo Quyết định 38/QĐ-TTg ngày 12/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai thực hiện hải quan số theo Quyết định số 97/QĐ-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ Tài chính; xây dựng Chiến lược phát triển Hải quan giai đoạn 2021-2030.

Cùng với đó là xây dựng, hoàn thiện các Nghị định, Thông tư quan trọng của Ngành như: Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử…source https://haiquanonline.com.vn/tong-cuc-hai-quan-hoan-thanh-11-de-an-lon-trong-quy-3-153413.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc