Review
Your Ads Here

Published on

MEGASTORY Cải cách thủ tục hải quan giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

MEGASTORY Cải cách thủ tục hải quan giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Hệ thống pháp luật hải quan được xây dựng, hoàn thiện theo hướng hiện đại, đồng bộ, tuân thủ chủ trương cải cách thủ tục hành chính và các chuẩn mực, cam kết quốc tế, đặt nền tảng cho việc đổi mới toàn diện hoạt động hải quan, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện phương pháp quản lý hải quan hiện đại theo nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro trong toàn bộ hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan, hướng tới quản lý DN.

MEGASTORY: Cải cách thủ tục hải quan giúp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Hệ thống văn bản hướng dẫn thi hành pháp luật về hải quan liên tục được sửa đổi, bổ sung và hoàn chỉnh, đã kịp thời tháo gỡ các vướng mắc bất cập phát sinh, phù hợp với sự phát triển của kinh tế-xã hội. Mặt khác, nội dung của các văn bản được ban hành thể hiện rõ nét tinh thần cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại. Hồ sơ hải quan đã được đơn giản hơn, giảm bớt các giấy tờ không cần thiết, sắp xếp lại các khâu trong quy trình thủ tục hải quan để loại bỏ các khâu trung gian, áp dụng quản lý rủi ro để kiểm tra hồ sơ và hàng hoá, giảm thời gian thông quan…

Để đạt được những mục tiêu trên, trong quá trình xây dựng văn bản, cơ quan Hải quan tuân thủ cơ chế lấy ý kiến rộng rãi của các cơ quan liên quan, người dân, DN bằng nhiều hình thức như bằng văn bản, đăng tải trên website, thông qua các hiệp hội… tạo điều kiện cho mọi người dân, DN tham gia vào quá trình soạn thảo; làm cho văn bản ban hành đi vào cuộc sống, có tính khả thi cao.

Một trong những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng là Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành, đáp ứng các yêu cầu đổi mới toàn diện hoạt động hải quan trên cơ sở nội luật hóa các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện phương pháp quản lý hải quan hiện đại theo nguyên tắc áp dụng quản lý rủi ro trong toàn bộ hoạt động kiểm tra, giám sát hải quan; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, trang thiết bị hiện đại trong hoạt động nghiệp vụ.source https://haiquanonline.com.vn/megastory-cai-cach-thu-tuc-hai-quan-giup-nang-cao-nang-luc-canh-tranh-quoc-gia-155904.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 38 xe hàng được thông quan tại cửa khẩu Kim Thành Lào Cai trong đêm 5 7 2 Tạm hoãn Kỳ thi tuyển công chức Hải quan năm 2021 do dịch bệnh Covid 19 3 7 triệu hồ sơ thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 4 Kiểm tra giám sát hải quan đáp ứng mục tiêu kép 5 Hải quan Hà Nội Đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch

Read Next