Ad Code

Responsive Advertisement

1 300 đảng viên Tổng cục Hải quan quán triệt Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương

Đoogf chí Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao quà và kỷ niệm chương cho Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan. Ảnh: Q.H
Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trao quà và Kỷ niệm chương cho Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan. Ảnh: Q.H

Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan Nguyễn Xuân Phương nhấn mạnh, để việc học tập, quán triệt khoa học, thiết thực hiệu quả, cán bộ, đảng viên có trách nhiệm tham gia đầy đủ, nghiêm túc và đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời, đề nghị cấp ủy đảng và lãnh đạo các cấp phải duy trì, kiên quyết lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, gắn với việc giải quyết những vấn đề cấp bách của Ngành, cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, chú trọng xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành, không để xảy ra tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, vi phạm vào các quy định của Đảng.

Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: Q.H
Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ tại Hội nghị. Ảnh: Q.H

Tại hội nghị, Thượng tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương chia sẻ các nội dung Kết luận số 21-KL/TW Hội nghị lần thứ Tư Ban Chấp hình Trung trong Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa"; Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 41-QĐ/TW quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ đảng viên; Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".

Quang cảnh điểm cầu tại trụ sở Tổng cục Hải quan. Ảnh: Q.H
Quang cảnh điểm cầu tại trụ sở Tổng cục Hải quan. Ảnh: Q.H

Hội nghị lần này nhằm cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp; kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đồng thời thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW quy định những điều đảng viên không được làm; Quy định số 41-QĐ/TW quy định về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ đảng viên, xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Hải quan trong sạch, vững mạnh.source https://haiquanonline.com.vn/1300-dang-vien-tong-cuc-hai-quan-quan-triet-ket-luan-21-cua-ban-chap-hanh-trung-uong-156656.html