Ad Code

Responsive Advertisement

4 2 triệu hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia

4,2 triệu hồ sơ được xử lý qua Cơ chế một cửa quốc gia
Kết quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Biểu đồ: T.Bình.

Lũy kế (từ khi triển khai năm 2014) đến 15/11/2021, có 235 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành được chính thức triển khai trên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), với gần 4,2 triệu hồ sơ của 51.000 doanh nghiệp tham gia.

Về thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Việt Nam tiếp tục trao đổi thông tin chứng nhận xuất xứ mẫu D điện tử với 9 nước thành viên còn lại trong khối.

Từ 16/10 đến 15/11, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 16.193 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 20.183 C/O.

Lũy kế (từ khi triển khai ngày 1/1/2018) đến 15/11, số C/O Việt Nam nhận từ các nước ASEAN là 441.808 C/O; số C/O Việt Nam gửi sang các nước là 1.121.526 C/O.

Ngoài ra, Việt Nam phối hợp với Ban thư ký và các nước ASEAN triển khai kết nối trao đổi tờ khai Hải quan ASEAN theo đúng kế hoạch, lộ trình chung của ASEAN. Hiện đang triển khai kết nối thử nghiệm và dự kiến kết nối chính thức trong tháng 12 này.

Tiếp đó sẽ chuẩn bị các yêu cầu liên quan để kết nối thử nghiệm trao đổi chứng nhận kiểm dịch thực vật trong năm 2022.source https://haiquanonline.com.vn/42-trieu-ho-so-duoc-xu-ly-qua-co-che-mot-cua-quoc-gia-156375.html