Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan chủ trì kiểm tra giám sát toàn bộ phương tiện hàng hóa trong địa bàn

Hải quan chủ trì kiểm tra, giám sát toàn bộ phương tiện, hàng hóa trong địa bàn
Công chức Hải quan Lào Cai kiểm tra, giám sát phương tiện xuất nhập cảnh trong địa bàn hoạt động hải quan tại cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành. Ảnh: T.Bình.

Đây là một trong những nội dung vừa được Tổng cục Hải quan hướng dẫn, chỉ đạo các cục hải quan địa phương trong thực hiện Nghị định 106/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam.

Ngày 6/12/2021 Chính phủ ban hành Nghị định 106/2021/NĐ-CP, Nghị định quy định mối quan hệ phối hợp giữa bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương trong thực thi nhiệm vụ biên phòng, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/01/2022.

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Nghị định 106/2021/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Bộ Tài chính: chỉ đạo lực lượng hải quan phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, vi phạm pháp luật về hải quan xảy ra trong phạm vi địa bàn hoạt động của hải quan theo quy định của pháp luật; bàn giao hồ sơ, đối tượng, phương tiện, tang vật vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ đội Biên phòng; tiếp nhận hồ sơ, đối tượng, phương tiện, tang vật vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý của lực lượng chức năng Bộ Tài chính do Bộ đội Biên phòng chuyển giao.

Hướng dẫn, hỗ trợ Bộ đội Biên phòng về công tác chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành thuế, hải quan để phục vụ công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan.

Căn cứ khoản 2 Điều 7, khoản 1 Điều 88, khoản 2 Điều 89 Luật Hải quan; Điều 10, Điều 12 Nghị định 01/2015/NĐ-CP ngày 2/1/2015 của Chính phủ về phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; khoản 1 Điều 2, khoản 1, khoản 3 Điều 4 Quyết định 19/2016/QĐ-TTg ngày 6/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; điểm b, khoản 3 Điều 4 Quy chế 3929/QC-BĐBP-TCHQ ngày 4/9/2019 Quy chế phối hợp hoạt động giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các cục hải quan địa phương thực hiện các nội dung:

Tại địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan Hải quan chủ trì thực hiện kiểm tra, giám sát, kiểm soát toàn bộ phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu để chủ động phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan. Các cơ quan chức năng khác (trong đó có Bộ đội Biên phòng) có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Hải quan để thực hiện.

Đối với các vụ việc vi phạm pháp luật hải quan xảy ra tại địa bàn hoạt động hải quan, cơ quan Hải quan chủ trì kiểm tra, điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật. Chỉ thực hiện bàn giao hồ sơ, đối tượng, phương tiện, tang vật trong các vụ việc vi phạm không thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan Hải quan mà thuộc thẩm quyền xử lý của Bộ đội Biên phòng; tiếp nhận hồ sơ, đối tượng, phương tiện, tang vật vụ việc vi phạm thuộc thẩm quyền của cơ quan Hải quan do Bộ đội Biên phòng chuyển giao.

Hướng dẫn, hỗ trợ Bộ đội Biên phòng về công tác chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật hải quan khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, khi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố lấy ý kiến về nội dung dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 112/2014/NĐ-CP ngày 21/11/2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền, các đơn vị cần nghiên cứu, rà soát kỹ và cho ý kiến về các quy định về thẩm quyền, nhiệm vụ của cơ quan Hải quan và Bộ đội Biên phòng quy định tại dự thảo lấy ý kiến, đặc biệt là các quy định về kiểm tra, kiểm soát phương tiện xuất nhập cảnh; hàng hóa xuất nhập khẩu; phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-chu-tri-kiem-tra-giam-sat-toan-bo-phuong-tien-hang-hoa-trong-dia-ban-157033.html