Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì tham mưu 20 đề án lớn về hải quan

Một cuộc họp hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK được Bộ Tài chính chủ trì tổ chức mới đây. Ảnh: N.Linh
Một cuộc họp hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định kiểm tra nhà nước về chất lượng, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hàng hóa NK được tổ chức năm 2021. Ảnh: N.Linh

Là đơn vị phụ trách tham mưu đề xuất nhiều chính sách quan trọng trong lĩnh vực hải quan, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã tập trung tham mưu xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật hải quan; công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; tham gia, đóng góp ý kiến về những chủ trương, chính sách trong phòng chống dịch bệnh và chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành.

Bên cạnh đó, đơn vị kịp thời tham mưu, hướng dẫn, xử lý các vấn đề liên quan đến lĩnh vực giám sát quản lý cũng như phối hợp công tác chuyên môn nghiệp vụ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, hạn chế các quy định chồng chéo giữa các cơ quan quản lý.

Đồng thời, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu nghiệp vụ; phối hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường kỷ luật kỷ cương, kiện toàn tổ chức bộ máy.

Trong năm 2021, Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì tham mưu xây dựng 20 đề án (trong đó 9 đề án trình Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ (có 2 đề án phát sinh); 6 đề án trình Bộ Tài chính (có 2 đề án phát sinh); 5 đề án trình Tổng cục (có 2 đề án phát sinh), trong đó các đề án phát sinh giao vào giữa năm hoặc cuối năm.

Đến nay, đơn vị đã báo cáo và trình kết quả nghiên cứu cả 20 đề án, trong đó: 14 đề án đã duyệt và ban hành thành văn bản hướng dẫn; 2 đề án là Nghị định đã trình đến Chính phủ hiện đang chờ Chính phủ phê duyệt; 1 đề án là Nghị định đã được Bộ Tư pháp tổ chức thẩm định, đang giải trình tiếp thu ý kiến; 3 đề án đã xây dựng nội dung nhưng hiện phụ thuộc vào kết quả ban hành của văn bản cao hơn.

Các đề án Cục Giám sát quản lý về hải quan chủ trì tham mưu chiếm số lượng lớn các đề án trọng tâm, trọng điểm của Tổng cục Hải quan.

Một số đề án trọng tâm như phối hợp trình Ủy ban thường vụ Quốc hội Nghị quyết số 10/2021/UBTVQH15 ngày 8/12/2021 về việc gia hạn thời hạn lưu giữ hàng hóa tại của hàng miễn thuế, kho của doanh nghiệp bán hàng miễn thuế, hàng hóa gửi kho ngoại quan đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; trình Nghị định sửa đổi bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra chất lượng và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu; Nghị định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử; Quyết định số 38/2021/QĐ-TTg ngày 12/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”; Quyết định số 14/2021/QĐ-TTg ngày 26/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 10/2018/QĐ-TTg, Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg về việc tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng đối với xe ô tô, xe hai bánh của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng chủ trì tham mưu lãnh đạo Tổng cục trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 07/2021/TT-BTC ngày 25/1/2021 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hoá nhập khẩu trong Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu; Thông tư số 27/2021/TT-BTC ngày 19/4/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu hủy, chuyển nhượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam.

Thông tư số 82/2021/TT-BTC ngày 30/09/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về giám sát hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu trong trường hợp hàng hóa nhập khẩu ùn tắc hoặc có nguy cơ ùn tắc tại cảng biển nơi thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Thông tư số 121/2021/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp phòng, chống dịch Covid 19; nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong bối cảnh dịch Covid-19…

Ngoài ra, trong năm 2021, Cục Giám sát quản lý về hải quan là đầu mối tham gia ý kiến xây dựng 51 đề án văn bản quy phạm pháp luật do các bộ, ngành khác chủ trì; trong đó có 3 đề án Luật; 19 đề án cấp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 29 đề án cấp Bộ.source https://haiquanonline.com.vn/cuc-giam-sat-quan-ly-ve-hai-quan-chu-tri-tham-muu-20-de-an-lon-ve-hai-quan-157844.html

Jago Desain

Mauris lacus dolor, ultricies vel sodales ac, egestas vel eros.