Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Hải Phòng thi đua thực hiện thành công Hải quan số mô hình Hải quan thông minh

Hải quan Hải Phòng thi đua thực hiện thành công Hải quan số, mô hình Hải quan thông minh
Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Duy Ngọc (bên trái) và Phó Cục trưởng Nguyễn Kiên Giang, Chủ tịch Công đoàn Cục Hải quan Hải Phòng ký giao ước thi đua.

Chiều 6/1/2022, tại Hội nghị cán bộ công chức của Cục Hải quan Hải Phòng, Phó Cục trưởng Nguyễn Kiên Giang phát động phong trào thi đua năm 2022 với các nội dung phấn đấu cụ thể như sau:

Về danh hiệu thi đua, đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, 100% tập thể thuộc và trực thuộc đơn vị đạt danh hiệu “tập thể Lao động tiên tiến”, có 60% tập thể đạt danh hiệu “tập thể Lao động xuất sắc”; 100% công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có từ 50% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó 15% đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Về hình thức khen thưởng: kết hợp với bình xét khen thưởng thường xuyên cuối năm, đơn vị lựa chọn không quá 15% trong tổng số tập thể, cá nhân tiêu biểu, có đăng ký và tham gia tích cực phong trào thi đua của Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hải Phòng phát động để đề nghị Tổng cục trưởng tặng Giấy khen; lựa chọn không quá 10% trong tổng số tập thể, cá nhân tiêu biểu, có đăng ký và tham gia tích cực phong trào thi đua của đơn vị phát động để Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng tặng Giấy khen.

Đồng thời, Cục Hải quan Hải Phòng đưa ra 10 nhiệm vụ thi đua cụ thể như sau:

Thứ nhất, công chức, người làm việc tại Cục Hải quan Hải Phòng tiếp tục nêu gương, trong đó lãnh đạo và cấp ủy các cấp phải là người gương mẫu tiên phong, đi đầu thực hiện 7 nội dung nêu gương theo Quy định số 101-QĐ/TW ngày 7/6/2012 và Quy định số 08-QĐ/TƯ ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương.

Thứ hai, đánh giá toàn diện, tổng thể hệ thống văn bản và quy trình nghiệp vụ hải quan để tham gia ý kiến xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế quản lý nhà nước về hải quan đảm bảo cơ sở pháp lý đầy đủ thực hiện chuyển đổi số toàn diện ngành Hải quan, triển khai Hải quan số theo định hướng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, ứng dụng công nghệ của cách mạng Công nghiệp 4.0, hướng tới Hải quan thông minh.

Thứ ba, tiếp tục rà soát, đề xuất việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, giảm đầu mối cấp trung gian, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TƯ ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương.

Thứ tư, xây dựng đội ngũ công chức đủ đức, đủ tài, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa nơi công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong triển khai thực thi nhiệm vụ, đặc biệt là người đứng đầu.

Thứ năm, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nghiêm quy định các quy định, quy chế, quy trình của Ngành để xây dựng lực lượng hải quan trong sạch, vững mạnh, chính quy, hiện đại nhằm nâng cao vị thế, hình ảnh của công chức Hải quan trong nhận thức của mỗi người dân, doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

Thứ sáu, thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học trong cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm tái thiết kế hệ thống Công nghệ thông tin tổng thể của ngành Hải quan đẩy nhanh quá trình xây dựng, hoàn thiện mô hình Hải quan thông minh.

Thứ bảy, hoàn thành toàn diện các mặt công tác năm 2022, đặc biệt là phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được giao.

Thứ tám, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp khắc phục khó khăn phục hồi sản xuất, kinh doanh trong “trạng thái bình thường mới hậu Covid-19”. Thực hiện mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý, kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về hải quan.

Thứ chín, tăng cường công tác kiểm tra công vụ của Cục Hải quan Hải Phòng và tự kiểm tra công vụ của từng đơn vị, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm kịp thời các công chức, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và công chức, viên chức, người lao động vi phạm.

Thứ mười, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức các phong trào thi đua trong toàn Ngành, gắn phong trào thi đua yêu nước với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-hai-phong-thi-dua-thuc-hien-thanh-cong-hai-quan-so-mo-hinh-hai-quan-thong-minh-157910.html