Chuyển đến nội dung chính

Tập trung nguồn lực thực hiện thành công chuyển đổi số của ngành Hải quan

Tập trung nguồn lực thực hiện thành công chuyển đổi số của ngành Hải quan
Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) Lê Đức Thành.

Thưa ông, vì sao lại đặt ra vấn đề chuyển đổi số trong bối cảnh hiện nay?

Những năm qua, hoạt động ứng dụng CNTT của ngành Hải quan đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần đắc lực cho tạo thuận lợi thương mại và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan, được cộng đồng doanh nghiệp, người dân và các cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận, đánh giá cao.

Điển hình là Tổng cục Hải quan đã được Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) trao Giải thưởng cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc năm 2019.

Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, cũng như phù hợp với chủ trương, kế hoạch chuyển đổi số của Chính phủ, của Bộ Tài chính; ứng dụng công nghệ của Cách mạng công nghiệp 4.0; xu hướng phát triển của cơ quan Hải quan các nước phát triển trên thế giới và mô hình phát triển hải quan số do Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) đưa ra, Tổng cục Hải quan đã và đang triển khai quyết liệt các nội dung công việc liên quan đến chuyển đổi số.

Về mặt quan điểm, chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức. Một cơ quan, tổ chức có thể tiến hành chuyển đổi số ngay thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa toàn bộ tài sản thông tin của mình, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số…

Người dân là trung tâm của chuyển đổi số. Trong đó, thiết bị di động thông minh là phương tiện chính của người dân trong thế giới số…; thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số.

Ngoài ra, phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.

Đồng thời việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số…

Mục tiêu về chuyển đổi số của ngành Hải quan là gì, thưa ông?

Năm 2022, WCO đã chọn là năm thúc đẩy chuyển đổi số Hải quan. Đồng thời, để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số theo mục tiêu đặt ra tại Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, ngành Hải quan phấn đấu đến năm 2025 phát triển Hải quan số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động với một số mục tiêu dự kiến như sau:

Hoàn thành xây dựng hệ thống CNTT đáp ứng yêu cầu thực hiện Hải quan số. Theo đó, mỗi hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh được quản lý từ khâu đầu đến khâu cuối sử dụng nền tảng công nghệ số; Phát triển hệ thống CNTT theo định hướng xử lý tập trung, đáp ứng yêu cầu triển khai mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế một cửa quốc tế nhằm đáp ứng yêu cầu kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Cơ quan Hải quan với các bộ, ngành và các bên có liên quan tham gia chuỗi dây chuyền cung ứng thương mại.

100% thủ tục hành chính có nhu cầu sử dụng cao được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và được thực hiện trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau. Cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân và doanh nghiệp cần. Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 có sự phù hợp về kỹ thuật công nghệ với Cổng dịch vụ công Quốc gia được tích hợp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

100% thủ tục hành chính cấp phép, kiểm tra chuyên ngành cho hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh được thực hiện thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

95% chứng từ thuộc hồ sơ hải quan được chuyển sang dạng dữ liệu điện tử, tiến tới số hóa.

100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

100% dịch vụ công trực tuyến được thiết kế, thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng, khi sử dụng được điền sẵn dữ liệu mà người dùng đã cung cấp trước đó theo thỏa thuận, phù hợp với tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ.

Giải pháp nào để đạt được các mục tiêu nêu trên, thưa ông?

Để thực hiện thành công chuyển đổi số, khối lượng công việc đặt ra với toàn Ngành là rất lớn. Cụ thể, chúng ta phải tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý; hoàn thiện, nâng cao chất lượng hạ tầng số; phát triển các nền tảng về CNTT; Phát triển cơ sở dữ liệu; Phát triển các ứng dụng, dịch vụ; Bảo đảm an toàn thông tin; Phát triển nguồn nhân lực...

Đồng thời phải đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh việc nghiên cứu và làm chủ các công nghệ then chốt của Cách mạng công nghiệp 4.0; thu hút nguồn lực công nghệ thông tin; giải pháp về mặt tài chính.

Ngoài ra, chúng ta phải thúc đẩy hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác quốc tế, học tập kinh nghiệm của Hải quan các nước tiên tiến nhằm đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp công nghệ trong xây dựng và triển khai các hệ thống công nghệ thông tin Hải quan.

Về tổ chức thực hiện, lãnh đạo Tổng cục Hải quan trực tiếp chỉ đạo, điều hành và quản lý việc tổ chức triển khai kế hoạch chuyển đổi số theo đúng kế hoạch được phê duyệt.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức có liên quan để thực hiện hiệu quả triển khai ứng dụng CNTT trong lĩnh vực hải quan; thường xuyên, định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai chuyển đổi số và những vấn đề còn tồn tại để có các giải pháp điều chỉnh kịp thời.

Xin cảm ơn ông!source https://haiquanonline.com.vn/tap-trung-nguon-luc-thuc-hien-thanh-cong-chuyen-doi-so-cua-nganh-hai-quan-159103-159103.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc