Chuyển đến nội dung chính

Triển khai thực hiện quy định quản lý bảo quản tang vật phương tiện vi phạm bị tạm giữ tịch thu

Theo Tổng cục Hải quan, ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 138/2021/NĐ-CP quy định về quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính thay thế Nghị định 115/2013/NĐ-CP ngày 3/10/2013 quy định về việc quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính và Nghị định 31/2020/NĐ-CP ngày 5/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 115/2013/NĐ-CP. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022, có một số điểm mới so với Nghị định 115/2013/NĐ-CP và Nghị định 31/2020/NĐ-CP.

Tang vật là hàng trăm thùng sữa Ensure tại hiện trường
Lực lượng Hải quan kiểm tra số tang vật vi phạm.

Cụ thể, Nghị định 138/2021/NĐ-CP có phạm vi điều chỉnh bổ sung giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính (khoản 1 Điều 1 Nghị định); nơi tạm giữ giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ là trụ sở cơ quan của người lập biên bản tạm giữ, người ra quyết định tạm giữ (khoản 1 Điều 6 Nghị định).

Đối với mức chi phí lưu kho, chi phí bến bãi, chi phí bảo quản tang vật, phương tiện bị tạm giữ được thực hiện theo quy định của pháp luật về giá (điểm c khoản 4 Điều 16 Nghị định). Việc xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề hết thời hạn tạm giữ được thực hiện theo quy định tại các khoản 4, 4a và khoản 4b Điều 126 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) (khoản 1 Điều 17 Nghị định).

Do đó, để triển khai có hiệu quả Nghị định 138/2021/NĐ-CP, Tổng cục Hải quan yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức cho cán bộ, công chức trong đơn vị nghiên cứu kỹ và triển khai thực hiện các quy định của Nghị định 138/2021/NĐ-CP của Chính phủ theo thẩm quyền và chức năng nhiệm vụ đã được quy định.

Công khai, tuyên truyền, phổ biến về nội dung của Nghị định 138/2021/NĐ-CP của Chính phủ cho người khai hải quan, người nộp thuế, người vi phạm hành chính biết, thực hiện. Kịp thời ghi nhận và báo cáo kèm đề xuất về Tổng cục Hải quan những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định 138/2021/NĐ-CP tại địa bàn, phạm vi lĩnh vực quản lý của đơn vị.source https://haiquanonline.com.vn/trien-khai-thuc-hien-quy-dinh-quan-ly-bao-quan-tang-vat-phuong-tien-vi-pham-bi-tam-giu-tich-thu-160110.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc