Review
Your Ads Here

Published on

Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn có thẩm quyền kiểm soát các chi phí phát sinh trong giao nhận hàng hóa

Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn có thẩm quyền kiểm soát các chi phí phát sinh trong giao nhận hàng hóa

Ngày 4/4, Bộ Tài chính đã có ý kiến phản hồi về việc các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cho rằng có sự biến tướng, trục lợi khi cho hàng thông quan tại cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) sang Trung Quốc.

Theo đó, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) cho biết, Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn là cơ quan được UBND tỉnh Lạng Sơn giao nhiệm vụ đầu mối chủ trì thực hiện hội đàm, trao đổi và thống nhất với phía Trung Quốc và triển khai thực hiện các quy trình giao nhận.

Đồng thời, Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh đảm bảo đúng quy định về đối ngoại, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan; báo cáo, đề xuất các vấn đề vượt thẩm quyền.

Hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh. Âu Lê
Hoạt động thông quan hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh. Âu Lê

Theo đó, trên cơ sở kết quả hội đàm giữa Ban quản lý KKT của khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn và Chính phủ nhân dân thị xã Bằng Tường (Trung Quốc) ngày 18/2/2022, Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã xây dựng và ban hành các quy trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan và qua cửa khẩu Tân Thanh – Pò Chài.

Các Quy trình giao nhận hàng hóa dẫn trên được Ban quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn thông báo tới doanh nghiệp, đăng công khai trên Website https://langsontrade.vn và thực hiện thí điểm từ 1/3/2022.

Trong quá trình triển khai, các doanh nghiệp xuất nhập khẩu phản ánh quá trình giao nhận hàng hóa không tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và phát sinh chi phí lớn (do cắt/nối container) cho doanh nghiệp tại cửa khẩu Tân Thanh.

Tuy nhiên, trên thực tế phương thức giao nhận hàng hóa chỉ thực hiện được tại cửa khẩu Tân Thanh - Pò Chài, còn phương thức giao nhận hàng hóa tại cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan không mang lại hiệu quả. Do vậy, ngày 9/3/2022, Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn đã có Thông báo số 19a/TB-BQLKKTCK việc tạm dừng thực hiện quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu Hữu Nghị - Hữu Nghị Quan.

Như vậy, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) cho rằng căn cứ các nội dung trên thì vấn đề phản ánh của doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Tân Thanh về việc tuyên truyền hướng dẫn và việc kiểm soát các chi phí phát sinh trong quá trình giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc phạm vi thẩm quyền, chức năng của Ban Quản lý KKT cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn.source https://haiquanonline.com.vn/ban-quan-ly-kkt-cua-khau-dong-dang-lang-son-co-tham-quyen-kiem-soat-cac-chi-phi-phat-sinh-trong-giao-nhan-hang-hoa-161092.html

More From CUSTOMS NEWS

Offers
Your Ads Here
Your Ads Here
Iphone
Your Ads Here
Your Ads Here
#Post ADS3
Your Ads Here

Trending

1 Quyết định số 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ: Quy định về danh mục hàng hóa nhập khẩu không được gửi kho ngoại quan 2 246/TCHQ-TXNK 18/01/2021: Chính sách thuế đối với phầm mềm 3 3685/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021: Thủ tục tái nhập, tạm nhập tàu biển 4 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc 5 Hải quan Hà Tĩnh đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Read Next