Chuyển đến nội dung chính

Giao hải quan địa phương kiểm tra sau thông quan 202 doanh nghiệp theo 7 chuyên đề

Thu nộp ngân sách gần 38 tỷ đồng từ kiểm tra sau thông quan
Tạo chuyển biến về chất công tác kiểm tra sau thông quan
Giao hải quan địa phương kiểm tra sau thông quan 202 doanh nghiệp theo 7 chuyên đề
Biểu đồ: T.Bình.

Cụ thể, nhằm triển khai đồng bộ công tác kiểm tra sau thông quan đối với một số lĩnh vực quản lý, lực lượng kiểm tra sau thông quan đã nghiên cứu, đánh giá dấu hiệu rủi ro trong một số lĩnh vực quản lý về hải quan theo 7 chuyên đề, theo đó, Tổng cục Hải quan đã giao các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra sau thông quan đối với 202 doanh nghiệp theo 7 chuyên đề này trong 6 tháng đầu năm 2022.

Liên quan đến thực hiện Chỉ thị 439/CT-TCHQ ngày 11/2/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, Cục Kiểm tra sau thông quan đã xây dựng 11 giải pháp cụ thể về: xây dựng kế hoạch định hướng; xây dựng thể chế pháp luật; quản lý thuế; chỉ đạo hoạt động kiểm tra sau thông quan tại các cục hải quan tỉnh, thành phố và đào tạo, tập huấn.

Về kết quả công tác kiểm tra sau thông quan, cập nhật từ đầu năm đến 15/3, toàn Ngành thực hiện kiểm tra sau thông quan 147 cuộc, trong đó có 42 cuộc tại trụ sở người khai hải quan, 105 cuộc tại trụ sở cơ quan Hải quan. Tổng số tiền ấn định thuế và xử phạt vi phạm hành chính là 85,36 tỷ đồng, đã thực thu vào ngân sách nhà nước số tiền là 44,74 tỷ đồng.source https://haiquanonline.com.vn/giao-hai-quan-dia-phuong-kiem-tra-sau-thong-quan-202-doanh-nghiep-theo-7-chuyen-de-161160.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử