Chuyển đến nội dung chính

Hải quan Bắc Ninh thu ngân sách đạt hơn 3 371 tỷ đồng

Biểu đồ. Q. Hùng
Biểu đồ. Q.Hùng

Cục Hải quan Bắc Ninh thực hiện quản lý nhà nước về Hải quan trên địa bàn 3 tỉnh: Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên.

Trong đó có 5 chi cục hải quan trực thuộc gồm Bắc Ninh; cảng nội địa Tiên Sơn, các khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh); Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang (Bắc Giang) và Chi cục Hải quan Thái Nguyên (Thái Nguyên).

Trong tổng số thu ngân sách của Cục Hải quan Bắc Ninh, địa bàn Bắc Ninh đạt 1910,5 tỷ đồng; Bắc Giang đạt 526,9 tỷ đồng và Thái Nguyên đạt 934,2 tỷ đồng.

Trong đó, Chi cục Hải quan Bắc Ninh đạt 719,8 tỷ đồng; Chi cục Hải quan cảng nội địa Tiên Sơn đạt 691,2 tỷ đồng; Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Yên Phong đạt 499,4 tỷ đồng; Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp Bắc Giang đạt 526,9 tỷ đồng và Chi cục Hải quan Thái Nguyên đạt 934,9 tỷ đồngsource https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-bac-ninh-thu-ngan-sach-dat-hon-3371-ty-dong-161152.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc