Chuyển đến nội dung chính

Tổng kết đánh giá việc thi hành Luật Hải quan năm 2014

Tổng kết đánh giá việc thi hành Luật Hải quan năm 2014
Vụ trưởng Vụ Pháp chế Kim Long Biên phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: T.Bình.

Sáng 12/4, được sự đồng ý của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Vụ Pháp chế tổ chức cuộc họp với các đơn vị chức năng khối cơ quan Tổng cục để thống nhất Kế hoạch triển khai và dự thảo Đề cương báo cáo tổng kết thi hành Luật Hải quan năm 2014.

Luật Hải quan năm 2014 được Quốc hội Khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2015.

Luật Hải quan năm 2014 thay thế Luật Hải quan năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan năm 2005.

Theo Vụ Pháp chế, Luật Hải quan năm 2014 có ý nghĩa chính trị, tầm quan trọng đặc biệt đối với công tác cải cách, hiện đại hóa của Hải quan Việt Nam, tạo nền tảng pháp luật để tiếp tục hiện Chiến lược phát triển Hải quan, Chiến lược phát triển Tài chính, đáp ứng yêu cầu hội nhập sâu, rộng trong giai đoạn mới.

Luật Hải quan là văn bản pháp lý quan trọng, bao quát toàn bộ hoạt động nghiệp vụ của ngành Hải quan, là cơ sở để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan.

Theo dự thảo do Vụ Pháp chế xây dựng, Đề cương báo cáo tổng kết thi hành Luật Hải quan năm 2014 gồm: đánh giá kết quả chung; đánh giá kết quả cụ thể.

Trong đó, đánh giá kết quả cụ thể sẽ có rất nhiều nội dung như: xây dựng hệ thống văn bản thị hành Luật; đánh giá quy định của Luật Hải quan với các điều ước quốc tế có liên quan đến lĩnh vực hải quan mà Việt Nam là thành viên; thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; kiểm tra sau thông quan; chống buôn lậu; quản lý rủi ro…source https://haiquanonline.com.vn/tong-ket-danh-gia-viec-thi-hanh-luat-hai-quan-nam-2014-161398.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử