Chuyển đến nội dung chính

Hướng dẫn các cục hải quan địa phương xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số

Hướng dẫn các cục hải quan địa phương xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số
Hoạt động nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan Hải Phòng). Ảnh: T.Bình.

Theo Quyết định số 707/QĐ-TCHQ ngày 4/5/2022 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, các cục hải quan địa phương có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của đơn vị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, cụ thể hóa thành các công việc rõ thời gian thực hiện, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Thời hạn hoàn thành trong tháng 5/2022.

Để thống nhất việc xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của các cục hải quan địa phương, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị về nội dung, Kế hoạch chuyển đổi số của các cục hải quan địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phải thống nhất với Kế hoạch chuyển đổi số ngành Hải quan đã được ban hành Quyết định số 707/QĐ-TCHQ và Chiến lược, Kế hoạch phát triển của Ngành, đồng thời phù hợp với yêu cầu thực tiễn của từng địa phương, đơn vị.

Trong đó, Kế hoạch chuyển đổi số bao gồm các nội dung cơ bản: phần I, đánh giá kết quả ứng dụng CNTT của đơn vị giai đoạn 2016 - 2020, trong đó báo cáo ngắn gọn kết quả đạt được và các tồn tại, hạn chế.

Trên cơ sở mục tiêu chuyển đổi số chung của ngành Hải quan, các đơn vị xây dựng mục tiêu chuyển đổi số của đơn vị mình, bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể.

Các đơn vị xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể triển khai chuyển đổi số đến năm 2025, trong đó phân công rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, kết quả đầu ra, thời hạn hoàn thành.

Căn cứ đặc thù triển khai, các đơn vị đề xuất các giải pháp để đảm bảo triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số thành công.

Các cục hải quan địa phương phân công rõ nhiệm vụ cho từng đơn vị thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, trong đó phân công đơn vị đầu mối, điều phối, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch.source https://haiquanonline.com.vn/huong-dan-cac-cuc-hai-quan-dia-phuong-xay-dung-ke-hoach-chuyen-doi-so-162536.html

Bài đăng phổ biến từ blog này

6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020: Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

 

3272/QĐ-TCHQ ngày 24/11/2020: Quy định kiểm tra hàng hóa XK, NK bằng máy soi container

34/BYT-QLD ngày 05/01/2021: Quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc