249 thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia

249 thủ tục kết nối Cơ chế một cửa quốc gia
Giao diện Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Theo Tổng cục Hải quan- cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, 5 thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng vừa kết nối NSW (từ ngày 30/5), gồm: Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với đoàn khách du lịch, đoàn khách công vụ xuất cảnh, nhập cảnh; Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với công dân Việt Nam xuất cảnh, nhập cảnh; Thủ tục sửa đổi, bổ sung hồ sơ biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền; Thủ tục biên phòng điện tử trong cấp thị thực tại cửa khẩu biên giới đất liền và cảng biển; Thủ tục sửa đổi, bổ sung hồ sơ biên phòng điện tử đối với người nhận thị thực tại cửa khẩu.

Tại Quyết định số 1258/QĐ-TTg ngày 17/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1254/QĐ-TTg ngày 26/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018-2020, Bộ Quốc phòng có 6 thủ tục hành chính cần triển khai trên NSW.

Đến ngày 30/5/2022, Bộ Quốc phòng triển khai chính thức 5 thủ tục hành chính, còn 1 thủ tục hành chính là “Thủ tục biên phòng điện tử cửa khẩu biên giới đất liền đối với người điều khiển, người đi trên phương tiện, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh” sẽ triển khai trong thời gian tới.

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, đến ngày 30/5/2022 có tổng cộng 249 thủ tục của 13 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia.source https://haiquanonline.com.vn/249-thu-tuc-ket-noi-co-che-mot-cua-quoc-gia-163299.html

Customs

Mới hơn Cũ hơn

Reviews

VĂN BẢN GỐC / PDF