Ad Code

Responsive Advertisement

Hải quan Quảng Ngãi Giải đáp nhiều vướng mắc đặc thù cho doanh nghiệp

Công chức Hải quan Quảng Ngãi hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp chế xuất. Ảnh: T.H
Công chức Hải quan Quảng Ngãi hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp chế xuất. Ảnh: T.H

Tại hội nghị, nhiều DNCX đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với loại hình liên quan đến DNCX.

Giải đáp vướng mắc của Công ty TNHH Điện tử Sumida Quảng Ngãi về tiêu hủy lượng hàng hóa tạm nhập, Cục Hải quan Quảng Ngãi cho biết, theo hướng dẫn tại công văn số 1478/TCHQ-GSQL ngày 26/4/2022 của Tổng cục Hải quan, hàng hóa tạm nhập chỉ có 2 hình thức xử lý: Tái xuất hoặc tiêu thụ nội địa nếu không thực hiện tái xuất. Trường hợp hàng tạm nhập thay đổi mục đích sử dụng (chuyển sang các chế độ quản lý hải quan khác) mà không phải tiêu thụ nội địa thì phải thanh khoản tờ khai tạm nhập bằng việc khai tờ khai tái xuất sau đó khai tờ khai nhập khẩu mục đích sử dụng mới để theo dõi quản lý tiếp.

Thủ tục thanh lý tiêu hủy, thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Điều 79 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 55 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính; và điểm d khoản 3 Điều 64 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 42 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định về việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư máy móc, thiết bị tại Việt Nam.

Về chính sách thuế, Khoản 4 Điều 2 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu.

Khoản 20 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định: “...hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau” thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Do đó, hàng hóa DNCX tiêu hủy sẽ không thuộc đối tượng chịu thuế.

Giải đáp vướng mắc cho Công ty Foster Quảng Ngãi về cách xử lý khi thực hiện quyết toán nguyên vật liệu nhập khẩu sản xuất hàng mẫu, sau đó thay đổi mục đích, Cục Hải quan Quảng Ngãi hướng dẫn, để phục vụ việc sản xuất mẫu cho mã hàng mới, công ty đã nhập khẩu nguyên liệu vật tư theo loại hình E13 với mục đích sản xuất thử nghiệm, nhưng trong quá trình sản xuất hàng mẫu sản phẩm đạt yêu cầu, công ty thay đổi mục đích xuất bán có thanh toán thì công ty không cần làm thủ tục thay đổi mục đích sử dụng đối với lượng nguyên vật liệu cấu thành sản phẩm. Công ty chỉ thực hiện báo cáo quyết toán theo quy định hiện hành.

Để thuận tiện trong việc nhập khẩu hàng hóa, tránh sai sót, nhiều doanh nghiệp dự hội nghị đề nghị cơ quan Hải quan hướng dẫn trước thủ tục.

Cụ thể, Công ty TNHH Maystar (Việt Nam) Footwear cho biết, sẽ nhập khẩu hàng hóa để được hưởng ưu đãi về thuế thì DNCX cần đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan đối với DNCX là khu phi thuế quan theo quy định tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP. Tuy nhiên, trước đó doanh nghiệp sẽ phát sinh nhập khẩu máy móc thiết bị trước khi nhà xưởng hoàn thiện (DNCX chưa đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát). Trong trường hợp này, nếu muốn được hưởng chính sách ưu đãi về thuế đối với DNCX là khu phi thuế quan khi nhập lượng máy móc này thì doanh nghiệp cần thực hiện những thủ tục gì?

Lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ngãi giải đáp, căn cứ quy định tại Điều 28a Nghị định 18/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (bao gồm cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng) được áp dụng chính sách thuế đối với khu phi thuế quan theo quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu kể từ thời điểm là DNCX nêu tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc văn bản của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền trong trường hợp không phải thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Công ty TNHH Kingmaker III (Việt Nam) Footwear đặt câu hỏi, thời gian tới, công ty phát sinh các trường hợp xuất nhập nguyên phụ liệu giữa hai DNCX, theo quy định tại Điều 74 Thông tư số 38/2015/TT-BTC thì hàng hóa mua bán, thuê, mượn giữa hai DNCX có thể lựa chọn không thực hiện thủ tục hải quan. Vậy theo dõi quyết toán theo niên độ tài chính sẽ theo dõi số liệu như thế nào?

Giải đáp vướng mắc trên, Cục Hải quan Quảng Ngãi hướng dẫn doanh nghiệp, theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 74 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 50 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp được lựa chọn thực hiện thủ tục hải quan hoặc không thực hiện thủ tục hải quan.

Trường hợp không làm thủ tục hải quan, DNCX lập và lưu trữ chứng từ, sổ chi tiết việc theo dõi hàng hóa đưa vào, đưa ra theo các quy định của Bộ Tài chính về mua bán hàng hóa, chế độ kế toán, kiểm toán, trong đó xác định rõ mục đích, nguồn hàng hóa.

Doanh nghiệp vẫn thực hiện báo cáo quyết toán theo hướng dẫn tại cột số 6 mẫu số 15/BCQT-NVL/GSQL Phụ lục Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung TT số 38/2015/TT-BTC.

Ngoài ra, tại hội nghị, Cục Hải quan Quảng Ngãi đã hướng dẫn, giải đáp cặn kẽ 13 vấn đề liên quan của doanh nghiệp về thủ tục hải quan thanh lý máy móc, thiết bị sau khi chuyển đổi sang DNCX cho doanh nghiệp nội địa; thủ tục quyết toán nguyên vật liệu; thủ tục mua bán, trao đối giữa DNCX và doanh nghiệp nội địa...

Tại Hội nghị đối thoại, Cục Hải quan Quảng Ngãi đã lựa chọn 3 doanh nghiệp có kim ngạch xuất nhập khẩu cao, số thuế nộp lớn và chấp hành tốt các quy định của pháp luật để khen thưởng, động viên kịp thời, gồm: Công ty TNHH CNN Doosan Việt Nam; Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi; Công ty TNHH điện tử Foster Quảng Ngãi. Ngoài ra tại Hội nghị, đơn vị đã tổ chức ký kết quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp với Công ty TNHH sản xuất thương mại Bình An Phú và Công ty TNHH Kingmaker III (Việt Nam).


source https://haiquanonline.com.vn/hai-quan-quang-ngai-giai-dap-nhieu-vuong-mac-dac-thu-cho-doanh-nghiep-164060.html