Ad Code

Responsive Advertisement

Tiếp nhận 8 378 501 hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, hàng năm Tổng cục Hải quan đã xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành về cải cách hành chính, đồng thời nghiêm túc triển khai các kế hoạch, chỉ thị tới các đơn vị thuộc và trực thuộc.

Bước sang năm 2022, tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, cơ quan Hải quan đã đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính một cách toàn diện và rộng khắp trên tất cả các khâu nghiệp vụ.

Công chức Hải quan Ninh Bình (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục hải quan. Ảnh: H.Nụ
Công chức Hải quan Ninh Bình (Cục Hải quan Hà Nam Ninh) giải đáp vướng mắc về thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: H.Nụ

Theo đó, cơ quan Hải quan đã hoàn thành việc cung cấp tài liệu kiểm chứng phục vụ chấm điểm chỉ số PAR INDEX năm 2021 của Bộ Tài chính; triển khai đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của Tổng cục Hải quan theo yêu cầu của Văn phòng Bộ; tổ chức đánh giá và chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan đã tiếp tục rà soát, nghiên cứu, xây dựng phương án phân cấp thẩm quyền giải quyết đối với 5 thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ, theo đó nghiên cứu cắt giảm, đơn giản hóa 11 quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi quản lý (1 yêu cầu điều kiện, 10 thủ tục hành chính).

Đồng thời rà soát văn bản triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg, theo đó đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định tại 5 văn bản quy phạm pháp luật nhằm phục vụ triển khai định danh và xác thực điện tử, tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID; tiếp tục rà soát và cập nhật quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Hệ thống thông tin của Văn phòng Chính phủ.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, cơ quan Hải quan đã có nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nói chung và công tác kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng, qua đó góp phần tăng điểm số Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của Bộ Tài chính.

Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan đến thời điểm hiện tại tiếp tục được đẩy mạnh thông qua triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ xây dựng cơ chế đến nguồn nhân lực theo hướng tạo thuận lợi, tăng cường các biện pháp hỗ trợ, ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc của đơn vị và trong giao dịch với tổ chức, cá nhân, triển khai vận hành Hệ thống cảnh báo chống ùn tắc hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ trên Cổng Thông tin một cửa quốc gia.

Bằng các giải pháp cụ thể được triển khai tích cực trong ngành Hải quan đã tạo điều kiện thuận lợi, giảm chi phí, thời gian và nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.source https://haiquanonline.com.vn/tiep-nhan-8378501-ho-so-yeu-cau-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-164448.html